fbpx

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administrator danych osobowych

Administratorem danych jest SaniWell sp. z o.o. (ul. Kobierzyńska 186 G 30-382 Kraków)

Podstawy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzenia na zadane pytanie (udzielenia żądanych informacji o produkcie, w tym jego dostępności) i prowadzenia w związku z tym dalszej korespondencji mailowej (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f rodo).

 • w celu kontaktu telefonicznego bądź mailowego na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • w celu zawarcia umowy o świadczenie naszych usług na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy o świadczenie naszych usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w celach analitycznych (np. optymalizacji naszych produktów na podstawie Twoich uwag na ich temat; optymalizacji procesów obsługi na podstawie obsługi procesów sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie naszych usług i realizacji umowy. Jeśli nie podasz swoich danych możemy odmówić zawarcia umowy.

Polityka ochrony danych osobowych

Niniejsza Polityka jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO — rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) w Spółce SANIWELL Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka).

 • Dane nie będą nikomu udostępniane, chyba, że będzie to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Spółka lub wynikać to będzie z przepisów prawa.
 • Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa (zob. więcej: z www.uodo.gov.pl).
 • Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 • Jeżeli Pani/Pana osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, możesz ją wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego do czasu wycofania zgody. W przypadku wycofania zgody Spółka oceni, czy w dalszym ciągu ma podstawy do przetwarzania danych.
 • W przypadku wyrażenia wskazanych zgód marketingowych dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania którejkolwiek z nich. Dalsze przetwarzanie danych w takim przypadku możliwe będzie do obrony przed roszczeniami (np. poprzez wykazanie, że prawo do wycofania zgody zostało zrealizowane) i tylko w zakresie niezbędnym do tego celu.
 • W przypadku innych celów – niż w/w marketingowe – dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją, w szczególności wynikających z procesu zawierania i realizacji umowy zawartej przez Spółkę czy okresu zobowiązań publicznoprawnych.
 • Podanie danych jest dobrowolne ale nie zbędne do realizacji w/w celów. Za każdym razem, gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (zob. powyżej), czyli w przypadku tzw. uzasadnionego interesu Spółki, można w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych. Po wniesieniu sprzeciwu Spółka nie będzie mogła już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych (w tym w związku ze zgłoszeniem wycofania zgody, sprzeciwu czy zaobserwowanym naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych lub realizacją praw) można skontaktować się pod adresem: kbialkowski@saniwell.pl pod wskazanym powyżej adresem Spółki).