fbpx

Tytuł projektu:

Promocja marki SANIWELL na rynkach perspektywicznych.

Cel i planowany efekt projektu:

Celem projektu jest rozwój działalności eksportowej firmy, przy wykorzystaniu działań w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” PO IR. Wnioskodawca zaoferuje na rynkach perspektywicznych produkty z branży budowy i wykańczania budowli, a przez to zwiększy osiągane przychody. Realizacja projektu przyczyni się do nawiązania nowych kontaktów handlowych i promocji marki Saniwell. Udział w targach wzmocni pozycję przedsiębiorstwa w branży.

Mierzalne efekty realizacji projektu:

– Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji – 3;

– Przychody ze sprzedaży produktów na eksport – 540 000,00 PLN;

– Przychody ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu- 540 000,00 PLN.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi – 459 700,00 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych 00/100)

Wkład Funduszy Europejskich:

Dofinansowanie projektu stanowiące pomoc de minimis – 390 745,00 PLN (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych 00/100)

Termin realizacji:

01.09.2018 – 31.12.2019